The Irish People is the only newspaper of its kind published in the United States. The Irish People is published 50 weeks a year since 1971. A sixteen page political weekly, The Irish People gives up-to date, uncensored information pertaining to the war in northeast Ireland. It also keeps its readers abreast of events here in the United States aimed at combating the injustices carried out by the British forces of occupation.
 

 

 

Irish Language Lessons

Irish Lesson 106

Recognition drill with an modh coinníollach
for second-declension verbs

D'fhoghlaimeoinn é (DOU-lim-oh-in ay*), dá mbeadh mo leabhar agam.

Nach n-imeofá (nim-YOH-faw*), mura mbeadh na siopaí oscailte?

Dá ndeiseodh (NESH-ohk*) sé an bord, d'íocfainn (DEEK-hin) an bille le háthas.

Ní shocródh Caitlín ar chuairt, mura mbeimis sa bhaile (nee HOHK-rohk* kaht-LEEN er K*OO-ahrt MU-rah ME-mish suh VWAHL-uh).

An aontódh sibh (AY*N-tohk* shiv) liom, dá gcuirfinn (GIR-hin) an cheist sin roimh na daoine eile?

Thosófaí air, mura mbeidís as lathair.

 

Key:

I would study it, if I had my book. Wouldn't you leave, if the stores weren't open? If he were to repair the table, I would gladly pay the bill. Caitlín wouldn't decide on a visit, if we weren't at home. Would you-all agree with me, if I were to put that question before the other people? I would start on it, if they weren't here.

 

Conversation

Cormac: Dia dhaoibh (DEE-uh geev), a Shíle agus a Phóil (FOH-il).

Síle (SHEEL-uh): Dia's Muire dhaoibh, a Chormaic agus a Úna. Conas tá sibh inniu?

Úna: Táimid go han-mhaith, agus cén chaoi a bhfuil sibh féin? (KAY*-hee vwil shiv fay*n).

Pól: Bheimis i bhfad níb fhearr (i VWAHD neeb AHR), dá ngóthóimis an chéad duais i gcrannchur an Stáit (daw*ng OH-hoh-mish un HYAY*-uhd DOO-ish i GROUN-k*ur un STAW*-it).

Síle: Ní raibh an uimhir cheart againn riamh, ach cá bhfios duit? (nee rev un IV-ir hyart uh-GIN reev ahk* kaw* vis dit?) Mura n-imreofá d'uimhir áidh gach seachtain gan teip, theipfeadh ort (MU-ruh nim-ROH-faw* DIV-ir AW*-ee gahk* SHAHK*T-in guhn tep, HEP-huhk* OH-ruht).

Cormac: Ní bheadh an duais de caoga dollar buaite againn anuraidh mura mbeadh ticéad ceannaithe sa chrannchur againn.

Úna: Bhain sé an duais, go deimhin (DEYE-in), ach dá gcuirfimis an t-airgead inár gcuntas bainc (bwink), bheimis saibhir, beagnach (VE-mish SEYE-vir BYUHG-nahk*).

Pól: Abair é! Cén uimhir an uimhir bhuaite inné?

Úna: Cad a dhéanfá leis airgead, a Shíle, dá mbainfeá an chéad duais?

Síle: Cheannóinn carr nua ar dtús, agus ansin thriallfaimis tríd an Iarthar (EER-huhr).

Cormac: Ach cuir i gcás nach mbainfeadh sibh ach céad dollar nó mar sin.

Pól: Sa chás sin, b'fhearr liom cíoscharr a fháil (bahr luhm KEES-k*ahr uh AW*il) agus tiomáin timpeall na cathrach (ti-MAW*-in TIM-puhl nuh KAH-uh-rahk*).

 

Key:

Cormac: Hello, Síle and Pól.

Síle: Hello, Cormac and Úna. How are you-all today?

Úna: We are very well, and how are you-all yourselves?

Pól: We would be far better if we were to win the first prize in the state lottery.

Síle: We never had the right number, but how would you know? If you weren't to play your lucky number every day, you would fail.

Cormac: We wouldn't have won the fifty-dollar prize last year if we hadn't bought a ticket in the lottery.

Úna: He won the prize, certainly, but if we put the money in our bank account we would be rich, almost.

Pól: Right! What number was the winning number yesterday?

Úna: What would you do with the money, Síle, if you were to win the first prize?

Síle: I would buy a new car first, and then we would travel through the west.

Cormac: But suppose that you-all weren't to win but a hundred dollars or so?

Pól: In that case, I would prefer to get a rental car and drive around the city.

 

Vocabulary

Masculine

cuntas, (KOON-tuhs), an cuntas, an chuntais (K*OON-tish), na cuntais; account. Cuntas bainc; bank account. An cuntas bhainc, the bank account.

banc, an banc (bahnk), an bhainc (vwink), na bainc; bank.

bille (BIL-e), an bille, an bhille, na billí; bill.

cíoscharr (KEES-k*ahr), an cíoscharr, an chíoschairr, na cíoscharranna; rented car. (Cíos means rent.)

 

Feminine

duais (DOO-ish), an duais. na duaise, na duaiseanna; prize

cathair (KAH-hir), an chathair, na cathrach (KAH-uh-rahk*), na cathracha (KAH-hir-ahk*-uh); city

 

Verbs

gnóthaigh (GNOH-hee) ag gnóthú, work, win (a prize). Gnóthaím (GNOH-heem), I win; gnóthaíonn tú, you win; gnóthóidh sé (GNOH-hoh-ee shay*), he will win; gnóthaithe (GNOH-huh-he), won.

buaigh (BOO-ee), win, ag buachan (BOO-uhk*-uhn), win. Buaim, I win; buann tú, you win; buafaidh sé (BOO-hee shay*), he will win; buaite, won.

ceistigh, ag ceistiú, question. Ceistím, I question; ceistíonn tú, you question; ceisteoidh sé, he will question; ceistithe, questioned.

 

Adjectives

ámharach (AW*-vwuhr-ahk*), lucky; mí-ámharach, unlucky

saibhir (SEYE-vir), rich

macánta (muh-KAW*N-tuh), honest; mímhacánta (MEE-vwuh-KAW*N-tuh), dishonest

sármhaith (SAW*R-vwah), excellent

dodhéanta (duh-YAY*N-tuh), impossible

luachmhar (LOO-uhk*-vwuhr), valuable, preciousIrish Lesson 107

Return to the Irish People Home Page

 


Back to the top