The Irish People is the only newspaper of its kind published in the United States. The Irish People is published 50 weeks a year since 1971. A sixteen page political weekly, The Irish People gives up-to date, uncensored information pertaining to the war in northeast Ireland. It also keeps its readers abreast of events here in the United States aimed at combating the injustices carried out by the British forces of occupation.
 

 

 

Irish Language Lessons

Irish Lesson 112

Recognition Drill for Verbs

Without translating directly, form a mental picture of the meaning of the following sentences, which include all tenses that you have learned so far:

Coimeádfaidh mé an t-arán sa bhosca in aice an oighinn. Má fheiceann sibh an madra, coimeádaigí amuigh ón mbia é, ach coimeádaigí an cat bocht istigh. Choimeádfaidís an cruinniú ar siúl go brách, mura gcuirfí isteach air.

Tá tosaithe agam cheana. Tosaíodh ar an bhfoirgneamh sin anuraidh. Tosú maith - sin leath na hoibre. Dá dtosófár go luath ar an obair, choimeádfaí an gnó sa tir seo. Tosaíonn na cainteanna ar a deich a chlog gach lá.

Níor ordaíomar cathaoir chomh daor sin. Bhí ceann eile ordaithe againn tamall fada roimhe sin. Tháinig an t-ordú ón uachtarán nua. Ná hordaigh bróga samhraidh ón siopa sin. Cuirfear na hordaithe eile ar na leabhair chuntais.

 

Key: to pronunication of some of the above: (kim-AW*T-hee) (EYE-in) (HAN-uh) (er un WVIR-gi-nuhv) (REV-e shin) (ohn OO-uhk*tuhr-aw*n)

 

Key: I will keep the bread in the box next to the oven. If you see the dog, keep him out away from the food, but keep the poor cat inside. They would keep the meeting going forever, if it weren't interrupted.

I have begun already. That building was started on last year. A good beginning is half the work. If the work were to be started on early, the business would be kept in this country. The talks begin at ten o'clock every day.

We didn't order a chair as expensive as that. We had orderd another one a long time before that. The order came from the new president. Don't order summer shoes from that store. The other orders will be put in the account books.

 

Vocabulary

These terms relate to furniture and house furnishings. You know a few words for this already, such as "bord" and "ciseán".

troscán, an troscáin (trohs-KAW*N) (un trohs-KAW*-in), furniture, of the furniture (first declension). Ball (boul) troscáin, a piece of furniture. Foireann (FWIR-uhn) troscáin, a suite of furniture.

cathaoir, an chathaoir, na cathaoireach, na cathaoireacha (KAH-heer, un K*AH-heer, nuh KAH-heer-ahk*, nuh KAH-heer-ahk*-uh); chair, the chair, of the chair, the chairs (fifth declension). Cathaoir uilleach (IL-ahk*), armchair.

tolg, an toilg, na toilg (TUHL-uhg, un TUL-ig, nuh TIL-ig), sofa, of the sofa, the sofas (first declension).

 

bord ocáide (oh-KAW*-i-de), occasional table, side table.

bord cistine (KISH-tin-e), kitchen table.

Leaba, na leapa, na leapacha (LA-buh, nuh LA-puh, nuh LA-puh-huh), bed, of the bed, the beds (an irregular noun). Leaba shingilte (HING-il-te), single bed. Leaba dhúbalta (GOO-buhl-tuh), double bed. In aice na leapa, next to the bed.

ruga, an ruga, na rugaí (RU-guh, nuh RU-gee), rug, of the rug, the rugs (fourth declension). Ruga urláir, floor rug. "An ruga urláir" is "the floor rug."

brat urláir, an brat urláir, an bhrat (un vrit) urláir, na brait (brit) urláir; a floor carpet, the floor carpet, of the floor carpet, the floor carpets. "Os comhair an bhrait urláir" "is "in front of the floor carpet."

 

deasc, an deasc, na deisce, na deasca (dyask, un dyask, nuh DYESH-ke, nuh DYASK-uh); desk, the desk, of the desk, the desks (second declension).

páipéar balla; wallpaper; an páipéar balla; the wallpaper.

cófra tarraiceán (KOH-fruh TAHR-uh-kaw*n) chest of drawers; an cófra tarraiceán; the chest of drawers.

leabhragán, an leabhragán, an leabhragáin, na leabhragáin (LOU-ruh-gaw*n, un LOU-ruh-gaw*n, un LOU-ruh-gaw*n-in); bookcase, the bookcase, of the bookcase, the bookcases (first declension).

sorn, an tsoirn, na soirn (SOHR-ruhn, uh TIR-in, nuh SIR-in); stove, the stove, of the stove, the stoves (first declension). Sorn gáis (SOHR-ruhn gaw*-ish); gas stove. An sorn gáis, the gas stove.

 

Verbs

tarraing, (TAHR-ring), ag tarraingt (uh TAHR-ringt), tarraingthe (TAHR-ring-he), tarraingíonn sé (TAHR-ring-EE-uhn shay*), tarraingeoidh sé (TAHR-ring-OH-ee shay*); pull, pulling, pulled, he pulls, he will pull.

brúigh (BROO-ee), ag brú (uh BROO), brúite (BROO-tye), brúnn sé (broon shay*), brúfaidh sé (BROO-hee shay*); push, pushing, pushed, he pushes, he will push.

 

Comhrá

Éamann (AY-muhn): Sa deireadh! Táimid ag an teach ceart. Tiomáin an trucail isteach sa chlós, in aice an dorais tosaigh. Tógfaimid an troscán síos den trucail agus iompróimid isteach sa teach íad.

Micheál: Féach! Tá bean an tí ag teacht amach. - Dia dhuit, a Phádraigín. Táimid sroichthe le gach ach an sorn gáis.

Pádraigin: Dia's Muire dhaoibh, a fheara. Céard a chuir moill (mwil) oraibh? Táim ag feithimh (FE-hiv) oraibh ó mhaidin.

Éamann: Bheadh sroicthe (SRIK-he) againn i bhfad roimhe seo murach an plódú trachta ar na bóithre.

Pádraigín: Leithscéal (le-SHKAY*L) an-mhaith é sin. Ach anois, ba cheart dhaoibh an troscán a iompar sa teach. Tosaigí leis an tolg.

Micheál: Sin é an rud is troime (TRIM-e) san ualach (OO-uh-lahk*).

 

Key: Éamann: At last! We are at the right house. Drive the truck into the yard, next to the front door. We will take the furniture down from the truck and carry it into the house.

Micheál: Look! The woman of the house is coming out. - Hello, Patricia. We've arrived with everything but the gas stove.

Pádraigín: Hello, men. What delayed you? I am expecting you since morning.

Éamann: We would have arrived long before this but for the traffic jam on the roads.

Pádraigín: A very good excuse that. But now, you should carry the furniture into the house. Start with the sofa.

Micheál: That's the heaviest thing in the load.Irish Lesson 113

Return to the Irish People Home Page

 


Back to the top