The Irish People is the only newspaper of its kind published in the United States. The Irish People is published 50 weeks a year since 1971. A sixteen page political weekly, The Irish People gives up-to date, uncensored information pertaining to the war in northeast Ireland. It also keeps its readers abreast of events here in the United States aimed at combating the injustices carried out by the British forces of occupation.
 

 

 

Irish Language Lessons

Irish Lesson 88

Here is more review of grammar and vocabulary through conversation. Read and pronounce each sentence phrase by phrase until you can say the entire sentence without hesitation or error. Again, try to form variations of the sentences after you have learned them thoroughly. Start with the negative forms, then change the person and number of the verb; for example, from "I" to "we" or "they."

Comhrá (KOH-raw*), conversation

Cormac (KOHR-muhk): Dia dhuit, a Úna (DEE-uh git, uh OON-uh). Hello, Una.
Úna: Dia's Muire dhuit, a Chormaic (DEE-uhs MWIR-e git, uh K*OHR-mwik). Conas tá tú inniú? (in-YOO) Hello, Cormac. How are you today?
Cormac: Tá mé go maith (taw* may* goh MAH). Conas tá tú féin (fay*n), agus cad tá tú a dhéanamh inniu? (uh YAY*N-uhv in-YOO) I am well. How are you yourself, and what are you doing today?
Úna: Tá mé ag siopadóireacht - ó mhaidin (taw* may* uh shohp-uh-DOH-i-rahk*t oh VWAH-din). Fuair mé airgead - ón mbanc - agus ansin - chuaigh mé - isteach i siopa troscáin (FOO-ir may* AR-i-guhd ohn mahnk, AH-guhs un-SHIN K*OO-ee may* ish-TYAHK* i SHOHP-uh trohs-KAW*-in) I am shopping since morning. I got money from the bank, and then I went into a furniture store.
Cormac: Troscán atá ag teastáil uaibh? (trohs-KAW*N taw* uh TAS-taw*-il WOO-iv) Ba mhaith liomsa cathaoir chompordach nua (buh VWAH LUHM-suh KAH-heer k*uhm-pohr-dahk* NOO-uh). Is it furniture that you want? I myself would like a comfortable new chair.
Úna: Tá gá againn - le cuid troscáin (taw* gaw* uh-GIN le kwid trohs-KAW*-in). Faighim ball troscáin - anois agus arís (FEYE-im boul trohs-KAW*-in uh-NISH AH-guhs uh-REESH). We need some furniture. I get a piece of furniture every now and then.
Ceannaímid cuid de ar cairde - ach íocaimid an t-airgead ar an mball - le haghaidh na coda eile de (kan-EE-mid kwid de er KAHR-de ahk* EEK-i-mid un TAR-i-guhd er un MOUL le HEYE-ee nuh KOH-duh EL-e de). We buy some of it on credit, but we pay cash for the rest of it.
Cormac: Déanaimid an rud céanna (DAY*N-i-mid un ruhd KAY*-uh-nuh). Déantar go minic é (DAY*N-tuhr goh MIN-ik ay*). We do the same thing. It's done often.
Cén saghas troscáin - a cheannaíonn tú? (kay*n seyes trohs-KAW*-in uh hyan-EE-uhn too) What sort of furniture do you buy?
Úna: Cheannaigh mé foireann troscáin - le haghaidh seomra an bhia - an tseachtain seo caite (HYAN-ee may* FWIR-uhn trohs-KAW*-in le HEYE-ee SHOHM-ruh uh VEE-uh un TYAHK*T-in shuh KAHT-ye). I bought a suite of furniture for the dining room last week.
Cormac: Nach saibhir an teaghlach sibh anois? (nahk* SEYE-vir un TEYE-luhk* shiv un-NISH) Shíl mé go bhfuair sibh ceann anuraidh (HEEL may* goh VOO-ir shiv kyoun uh-NOOR-uh). Aren't you the rich family, now? I thought that you got one last year.
Úna: Ní bhfuaireamar - ar chor ar bith (nee VOO-ir-uh-muhr er HUHR er bi). We didn't at all.
Ní bhfuarthas mórán anuraidh - le haghaidh ár dtí (nee VOO-uhr-huhs muh-RAW*N uh-NOOR-ee le HEYE-ee aw*r DEE). Not much was gotten last year for our house.
Fuarthas aon leaba amháin ­­ agus cuireadh sa seomra beag leapa í (FOO-uhr-huhs ay*n LA-buh uh-WAW*-in AH-guhs KIR-uh suh SHOHM-ruh byuhg LA-puh ee). Only one bed was gotten, and it was put in the small bedroom.
Cormac: An gceannófar brat urláir - i mbliana? (un gan-OH-fuhr braht oor-LAW*-ir im LEE-uh-nuh) Will a carpet be bought this year?
Úna: Ní cheannóimid a leithéid sin (nee hyan-OH-i-mid uh LE-hay*d shin). We won't buy the likes of that.
Tá ár sean-bhrait urláir - chomh maith agus a bhí siad riamh (taw* aw*r shan VRAHT oor-LAW*-ir hoh MAH AH-guhs vee SHEE-uhd reev). Cuirtíní agus taipéisí - sin iad na rudaí atá ag teastáil go géar uainn (koor-TEEN-ee AH-guhs ta-PAY*SH-ee - shin EE-uhd nuh RUHD-ee taw* uh TAS-taw*-il goh GAY*r WOO-in).

Our old carpets are as good as they ever were.

Curtains and drapes - those are the things that we need urgently.

Cormac: Táthar á ndíoladh - ag praghsanna an-ísle - sa siopa ilranna sin ar Sráid Liam (TAW*-huhr aw* NEEL-uh eg PREYE-suh-nuh AHN-EESH-le suh SHOHP-uh il-RAHN-uh shin ar sraw*d LEE-uhm). They are being sold at very low prices in that department store on William Street.
Úna: Ní fheictear dom - gur díoladh go saor aon rud san áit sin riamh (nee EK-tyuhr duhm gur DEE-luh goh SAY*R ay*n ruhd suhn aw*t shin reev). It doesn't seem to me that anything was ever sold cheaply in that place.
Cormac: Ná habair é sin (naw* HAH-bir ay* shin). Gheobhaidh mé culaith éadaigh - agus cóta mór ann - i gcúpla mí (YOH-ee may* KU-luh AY*-dee AH-guhs KOH-tuh mohr oun i GOOP-luh mee). Don't say that. I am going to get a suit and an overcoat there in a few months.
Gheofar éadach ann an-saor - de bhrí na saor-reiceanna - tar éis na laethanta saoire (YOH-fahr AY*-duhk* oun AHN-say*r - de vree nuh say*r REK-uhn-nuh - tuhr AY*SH nuh LAY*-uhn-tuh SEE-i-re). Clothes will be gotten very cheaply there because of the sales after the holidays.Irish Lesson 89

Return to the Irish People Home Page

 


Back to the top